Video & kỹ thuật

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây ngô - Clip NaanDanJain

Hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây ngô - Clip NaanDanJain

Đường ống tưới, kích cỡ ống cho hệ thống tưới

Về lý thuyết, và cả trên thực tế, cỡ ống nước, chiều dài đường ống, lưu lượng, và tổn thất áp có quan hệ tỉ lệ với nhau. Tôi giả sử trên cùng một chất liệu đường ống là nhựa PVC chẳng hạn.